APA » Giới thiệu » CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN

Chuyên mục: Giới thiệu 0
GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2005

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN.

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Số: TS000005

Do BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỔNG CỤC THỦY SẢN cấp ngày 08/11/2019

Công ty TNHH Công nghệ Nano hợp nhất APA được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất:
– Thức ăn bổ sung dạng lỏng và dạng khô.
– Hóa chất, chế phẩm sinh học, khoáng, vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản dạng lỏng và dạng khô.


Đăng ký thành công – USA
Giấy phép nhập khẩu Saudi Arabia
APA AMOX 15 S
APA OXYTETRA 10 I
Giấy phép UAE
Giấy phép Cambodia
Giấy phép Ghana
Đăng ký thành công - Kuwait
Giấy phép nhập khẩu Guyana
Đăng ký thành công - Guatamela
Comments are closed.